میان تقدیس و تقبیح جنبش مردمی [لبنان]

قاسم عزالدین در مقاله ای با عنوان میان تقدیس و تقبیح جنبش مردمی [لبنان] نوشت :

 

 

1- غافلگیری ناشی از جنبش مردمی در لبنان به این علت حزب الله را نگران کرد که منجر به خلا و هرج و مرج مورد نظر دولت آمریکا و متحدان اروپایی و منطقه ای و داخلی این کشور می شود تا از این طرق رئیس جمهور و وزیر امور خارجه را به علت مواضع شان در سازمان ملل و اتحادیه عرب مجازات کنند و این در اصل تلاشی برای تضعیف حزب در داخل کابینه در جهت تدراک برای خلع سلاح و بازگشت لبنان به صف کشورهای عربی یعنی عربستان و امارات است.

 

2-این فروپاشی اقتصادی-اجتماعی ناشی از سیستم نئولیبرال جهانی است. این بحران ها که فراتر از فروپاشی مالی، نبود نقدینگی و تاثیرات آن در بحران بیکاری،آموزش،پزشکی،خدمات اجتماعی و دولتی، امنیت اجتماعی و معیشتی است بیش از سه دهه قبل در چارچوب تبدیل سیستم بین المللی سرمایه داری به نئولیبرال جهانی  بروز کرد و نتایجی همانند نتایج ظهور کرده در لبنان صرف نظر از سیستم حکومتی و قوانین انتخاباتی و طبقه سیاسی را در برداشت.

 

3-راهبردهای نئولیبرال از اقدامات اقتصادی فراتر می رود که بر مدیریت نهادهای بین المللی حامی منافع سرمایه داری آزاد در شرکت های بزرگ و بورس های بین المللی سیطره دارد و ارزش های فسادی بزرگتر را در دستگاه های دولتی، طبقه سیاسی و نخبگان سیاسی و اقتصادی و نیز طبقات جامعه تکریم و تجلیل می کند. زیرا ارزش های برده داری مالی را گسترش می دهد که به طبقه سیاسی اجازه می دهد حق امتیاز تجارت و خریدن جایگاه، اعتبار و نفوذ را بدست آورند.

 

4-حزب الله خواستار مقاومتی ملی علیه راهبردهای آمریکا و اروپا و نیز مقاومت اقتصادی-اجتماعی علیه سیستم فساد نئولیبرال، فساد دولتی و طبقه سیاسی است. این روند با رویگردانی از راهبردهای آمریکا-اروپا در منطقه و لبنان آغاز می شود. این تغییر نیازمند علم و تجربه و صلاحیت  و رفتن به سمت تبادل منافع میان کشورهای منطقه و رویگردانی از سیاست ویران کردن جوامع از طریق پیگیری سیاست وام،بهره و مصرف گرایی است.

 

تمام.م/ع

 
نظرات کاربران